PREVÁDZKOVATEĽ
 
agentúra IMPRES, s. r. o.
Volgogradská 23, 036 08 Martin
IČO 50 457 691
impres@agenturaimpres.sk

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
 
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je agentúra IMPRES, s. r. o., Volgogradská 23, 036 08 Martin, IČO 50 457 691, impres@agenturaimpres.sk
1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom vedenia evidencie účastníkov vzdelávacích kurzov, ktoré majú za náplň vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňajúce špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie.
 
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §40 ods.13 pís.b) zákona č.578/2004 Z.z. zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa §13 ods.1 pís.f) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.
 
V rozsahu osobných údajov: Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba je právnym základom spracúvania, plnenie zmluvy podľa §13 ods.1. písm.b) zákona, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje: číslo registrácie v príslušnej lekárskej komore, povolanie, posúdenie pasívnej a aktívnej účasti za účelom pridelenia kreditov účastníkom kurzu. Ďalej spracováva e-mail účastníka kurzu za účelom potvrdenia prihlášky na odborný kurz.
 
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje: Titul, meno, priezvisko, email a telefónne číslo za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich školeniach v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č.47 preambuly Nariadenia GDPR.
2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti prevádzkovateľa (účastníci kurzov).
 
Rozsah (kategórie) spracúvaných osobných údajov za účelom vedenia evidencie účastníkov vzdelávacích kurzov: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa pracoviska a dátum narodenia.
3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa §13 ods.1 písm.c) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy) §34 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iný prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) §34 zákona - zabezpečenie spracovania dohôd o vykonaní prác vlastných zamestnancov pre iného zamestnávateľa. Spracúvanie osobných údajov ako sprostredkovateľ na základe zmluvy podľa §34 ods.3 zákona
Ministerstvo zdravotníctva
 
Príslušná komora na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov
 
Iná vzdelávacia ustanovizeň
§40 ods.13 písm.f) a g) zákona č.578/2004 Z.z. – zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách, zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Osobné údaje dotknutej osoby boli získané od: priamo od dotknutej osoby, ktorá vyplnila prihlasovací formulár.
6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.
7.Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.
9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou / zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie odborných školení a kurzov.
 
 
NÁVRAT